Procedure overige centra

 • Sportcentra die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie en hun kwaliteit willen toetsen, kunnen bij het Keurmerk Fitness een keuring aanvragen. (link naar aanvraagformulier)
 • Na ontvangst van het aanmeldingsformulier zullen een factuur en de leveringsvoorwaarden worden verzonden naar het sportcentrum.
 • Als het keuringsbedrag is ontvangen krijgt het uitvoerend onderzoeksbureau opdracht om het centrum te verifiëren met het Keurmerk Fitness Basis of Totaal.
 • Het uitvoerend keuringsbureau neemt contact op voor het maken van een afspraak die schriftelijk wordt bevestigd.
 • De kwaliteitsverificatie zal door minimaal 1 kwaliteitsverificateur worden uitgevoerd en duurt (afhankelijk van welk Keurmerk en omvang van het centrum) tussen de vier en acht uur.
 • De zorg voor de kwaliteit van de sportcentra moeten worden getoetst met behulp van daarvoor geschikte technieken zoals:
 • Interviews met klanten, medewerkers en ondernemer
 • Onderzoek van documenten en procesbeschrijvingen
 • Waarneming van activiteiten en omstandigheden
 • Combinatie van bovenstaande
 • De methode van verificatie staat, zo mogelijk, in de toelichting van de vragen vermeld.
 • Een medewerker van het sportcentrum begeleidt de kwaliteitsverificateur tijdens de uitvoering van de kwaliteitsverificatie.
 • Alle waarnemingen tijdens de kwaliteitsverificatie moeten worden genoteerd. De verificateur moet zich ervan vergewissen dat de waarneming ook door de begeleider van het sportcentrum waar de verificatie plaatsvindt, wordt erkend.

  Toelichting.
  Over een waarneming mag nimmer een verschil van mening bestaan. Of een waarneming strijdig is met de eis uit de norm, is niet ter beoordeling van de begeleider.
   
 • Informatie verkregen uit interviews moeten worden geverifieerd door andere, onafhankelijke bronnen, bijvoorbeeld door persoonlijke waarneming, documenten en/of metingen.
 • Tekortkomingen en relevante observaties worden vastgelegd op feitenrapporten, met naam en handtekening van de begeleidende medewerkers van de geconstateerde bevindingen.
 • Aan het einde van verificatie wordt, tijdens een mondeling rapportage met de directie van het sportcentrum de bevindingen besproken. De directie krijgt een kopie van het feitenrapport waarop een tekortkoming staat vermeld. De kwaliteitsverificateur spreekt geen oordeel uit over de kwaliteitsverificatie. De kwaliteitsverificateur dient de tekortkoming eenduidig te formuleren en aan te geven met welke vraag uit het Keurmerk Fitness deze in strijd is.
 • Het onderscheid tussen een observatie en gevolgtrekking dient duidelijk te zijn. Een gevolgtrekking is toegestaan, mits de observatie en de reden waarop de verificateur tot gevolgtrekking komt eveneens is vastgesteld.
 • Toelichting.
 • Een uitspraak: “deze toiletten zijn vuil” is geen waarneming maar een gevolgtrekking. Het (subjectieve) begrip “vuil” is immers voor discussie vatbaar. Een dergelijke gevolgtrekking zal gebaseerd zijn op een aantal waarnemingen, zoals inzage in het schoonmaakplan, zichtbaar vuil, geur, e.d. en indrukken en opmerkingen van derden. Een volledige objectieve waarneming is zo goed als onmogelijk.
 • De kwaliteitsverificateur rapporteert de bevindingen van een kwaliteitverificatie aan de stichting LERF door de originelen van de feitenrapporten te vertrekken. De beoordeling van het resultaat van de kwaliteitsverificatie is voorbehouden aan de stichting LERF. Het is aan de brancheorganisaties om naar aanleiding van positieve of negatieve resultaten een centrum toe te laten, te weigeren of te begeleiden naar een kwaliteitscentrum.
 • De stichting LERF dient de resultaten van de beoordeling via haar secretariaat schriftelijk te rapporteren aan de directie van het sportcentrum en indien van toepassing aan de betreffende brancheorganisatie. De rapportage moet een samenvatting van de bevindingen bevatten. Tevens moet de rapportage alle noodzakelijke informatie bevatten voor het begrijpen en interpreteren van het verificatieresultaat.
 • Indien een sportcentrum met positief resultaat de kwaliteitsverificatie heeft doorlopen worden de gegevens (NAW en het Keurmerk waarmee het centrum is gecertificeerd) op de website van heet Keurmerk Fitness.
 • Het gecertificeerd centrum wordt opgenomen in de vijfjarige cyclus van het Keurmerk Fitness.

Zie ook Keuringsreglement (link naar keuringsreglement)