Wettelijke bepalingen

In alle LERF instrumenten wordt het centrum geverifieerd op het onderdeel wettelijke bepalingen. Hiermee wordt bedoeld dat specifiek gekeken wordt naar de belangrijkste (in ogen van de stichting LERF) wettelijke bepalingen die voor klant, medewerker en ondernemer van toepassing zijn. Beoordeling vindt (afhankelijk van de vraag) plaats door het overleggen en beoordeling van documenten, vergunningen, plannen, e.d.

Klik hier voor kwaliteitsindicatoren betreffende:
Wettelijke bepalingen
  Keurmerk Fitness
  Totaal Basis Nevenvestiging Quickscan
Legionella        
Wijze waarop legionellabesmetting wordt voorkomen
Aanwezigheid legionella Risicoanalyse
Aanwezigheid legionella beheersplan
Beoordeling erkende beheerssystemen
Halfjaarlijkse laboratorisch wateronderzoek op aanwezigheid legionella
Registratie        
Inschrijving Kamer van Koophandel    
Het centrum is aangemeld bij de gemeente (vestigingsplicht)    
Veiligheid        
Arbo Risico –inventarisatie en –evaluatie is actueel    
Aanstelling Arbo preventiemedewerker (dit mag de eigenaar of iemand van het personeel zijn)    
Aanwezigheid voldoende BHV-ers    
Aanwezigheid BHV-, nood-, calamiteiten of ontruimingsplan
Houden van jaarlijkse ontruimingsoefening    
Ongevallenregistratie wordt bijgehouden    
Horeca (indien van toepassing)        
Aanwezigheid drank- en horecavergunning    
Aanwezigheid iemand met certificaat “Sociale hygiëne”    
Bij voedselbereiding wordt er conform hygiënce code gewerkt (HACCP)    
Logboek hygiëne code aanwezig en actueel    
Centrum is rookvrij    
Personeelszaken        
Afdracht sociale premies    
Aanwezigheid personeelsdossier    
Kopie identiteitsbewijs aanwezig in personeelsdossier    
Gezondheid        
Behandelende fysiotherapeuten zijn BIG geregistreerd    
Centrum heeft LERF dopingconvenant ondertekend    
Centrum is op de hoogte van de WADA dopinglijst    
Centrum is op de hoogte van “Informatie wettelijke aanpak handel in dopinggeduide middelen    
Leveringsvoorwaarden        
Klanten ontvangen kopie inschrijfformulier met leveringsvoorwaarden    
Opzegtermijn is vermeld in leveringsvoorwaarden    
Contract/leveringsvoorwaarden voldoen aan nieuwe wettelijke eis (Wet is in voorbereiding)    
Wet Bescherming Persoonsgegevens        
Wijze waarop het centrum omgaat met persoonsgegevens is vermeldt op het inschrijfformulier of leveringsvoorwaarden    
Wijze waarop het centrum omgaat met medisch getinte gegevens is vermeldt op het inschrijfformulier/anamneseformulier of leveringsvoorwaarden    
Persoonsgegevens zijn op de computer/ledenadministratiepakket beveiligd met wachtwoord    
Er is een gedragscode voor personeel hoe om te gaan met privacy gevoelige gegevens van klanten en medewerkers    
Zwembad        
Aanwezigheid van waterkeuringsrapport (niet ouder dan 1 maand)    
Centrum is in het bezit van het certificaat “Veilig en Schoon” (niet verplicht)    
Aanwezigheid actueel logboek watermeting (o.a. pH gehalte)    
Aanwezigheid milieuvergunning    
Bewijsvoering jaarlijkse controle brandveiligheid    
Aanwezigheid toezichtplan of indien niet van toepassing zichtbaar aanwezigheid muurschild met vermelding “geen toezicht aanwezig tijdens vrij zwemmen. Zwemmen op eigen risico”.