Calamiteitenplan

Om bij calamiteiten in het fitnesscentrum adequaat te handelen is een goede bedrijfshulpverlening van belang. Al eerder in deze paragraaf hebben we aangegeven dat de ARBO wetgeving voorschrijft dat de wijze waarop de bedrijfshulpverlening is georganiseerd, schriftelijk moet zijn vastgelegd en op een begrijpelijke wijze aan de werknemers bekend is gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een calamiteitenplan.

Actueel calamiteitenplan
Voor het keurmerk fitness dient uw fitnesscentrum te beschikken over een actueel calamiteitenplan.
In het calamiteitenplan dienen in ieder geval maatregelen te zijn vastgelegd voor de volgende calamiteiten en onvoorziene gebeurtenissen:
 • ernstige ongevallen (onwel worden, hart- of herseninfarct, botbreuken, …)
 • verdrinking (indien zwembad)
 • brand
 • vrijkomen van gevaarlijke stoffen (indien zwembad)
 • overval
 • explosie
 • wateroverlast
 • blikseminslag
 • bommelding
 • agressie
 • seksuele intimidatie en geweld
 • diefstal
 • (algehele) stroomuitval
In het calamiteitenplan van te nemen maatregelen is in ieder geval vastgelegd:
 • melding van de calamiteit (door wie en aard van de calamiteit)
 • interne en externe alarmering (indien nodig) (denk aan lijst met belangrijke telefoonnummers)
 • wijze van melding aan de aanwezige klanten (standaardtekst)
 • instructies voor personeel (afhankelijk van calamiteit)
 • bijhouden van BHV'ers en bijscholingen
 • bijhouden van oefeningen (data, aard van de oefening, evaluatie en verbeterpunten)
 • instructies voor de technische dienst
 • instructies receptie-, balie en horecamedewerkers
 • inzet en instructies voor de BHV'ers (wie doet wat wanneer)
 • handleiding voor externe gebruikers (verenigingen, PT'ers, huurders van het zwembad, opleidingsinstituten, scholen, e.d. waarbij geen eigen personeel aanwezig is.
 • procedure ontruiming
 • aanvullende procedures (indien situering dat vraagt bv. Sauna, zonnebank, …)
 • procedure nazorg slachtoffers en hulpverleners (indien van toepassing)
 • schriftelijke rapportage van calamiteit (bv. Registratieformulier)