Sociale verzekeringen

De sociale zekerheid omvat een stelsel van verzekeringen die ervoor zorgen dat mensen die tijdelijk of permanent geen loon ontvangen toch een minimuminkomen krijgen. Er zijn twee soorten sociale verzekeringen:
  • volksverzekeringen, zoals de AOW
  • werknemersverzekeringen, zoals WIA en Ziektewet
In Nederland zijn alle werknemers met een arbeidsovereenkomst verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit houdt in dat zij verzekerd zijn van een tijdelijke uitkering bij:
  • ziekte, volgens de Ziektewet (ZW)
  • werkloosheid, volgens de Werkloosheidswet (WW)
  • arbeidsongeschiktheid volgens de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
  • verlof bij zwangerschap of adoptie, volgens de Wet Arbeid en Zorg (WAZO)
Voor de sociale verzekeringen betalen u en uw werknemers premie. UWV voert de werknemersverzekeringen uit. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) doet dit voor de volksverzekeringen.

Wat moet?
U en uw werknemers zijn verplicht premies te betalen voor de sociale verzekeringen. Als werkgever houdt u de premies in op het loon van uw werknemers. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de inning van de premie.

Wanneer een van uw werknemers 65 jaar wordt, eindigen de verplichte werknemersverzekeringen. Bij een eventuele voortzetting van het dienstverband hoeft u dan geen sociale verzekeringspremies meer te betalen.

Het Keurmerk Fitness zal u vragen naar:
  • afschrift loonstrook een der medewerkers
Bron: www.arboportaal.nl