Wet Bescherming Persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die deze gegevens gebruiken. Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) houdt onder de Wbp toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het Cbp moet in principe het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Het verwerken van persoonsgegevens
De Wbp stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld.
 • Een organisatie mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is (bijvoorbeeld voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan de organisatie onderworpen is) of als de betrokken burger ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn gegevens
 • een organisatie mag niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld
 • een organisatie mag de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk
 • een organisatie moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen
 • een organisatie moet de verwerking in veel gevallen melden
 • een organisatie moet de betrokken burger altijd informeren over de gegevensverwerking.
Artikel 16 van de Wbp bepaalt dat daarnaast de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid (dit zijn niet alleen alle gegevens die in het kader van een medisch onderzoek of een medische behandeling door een arts worden verwerkt, maar alle gegevens die de geestelijke of de lichamelijke is gezondheid van een persoon betreffen) verboden is. Dit verbod geldt niet indien (voor zover voor de fitnesscentra van belang):
 • dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of,
 • de gegevens door de betrokkene duidelijk openbaar zijn gemaakt (zie hierna).
Van het door de betrokkene duidelijk openbaar maken van gegevens is pas sprake indien - bijvoorbeeld - een gehandicapt persoon (openbare) interviews over zijn handicap heeft gegeven. Dat een handicap zichtbaar is, is niet voldoende om aan te nemen dat de betrokkene deze handicap ook duidelijk openbaar heeft gemaakt. Het gezondheidsgegeven is dan immers wel voor een ieder zichtbaar, maar niet uit vrije wil aan de kant van de betrokkene. Aangezien over het algemeen geen sprake is van het duidelijk openbaar maken van gegevens door de betrokkene, dienen fitnesscentra zich uitsluitend te concentreren op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.

Gelet op het voorgaande is het aanbevolen om een tekst over persoonsgegevens in te voegen in het inschrijvingsformulier (boven de tekst waarin om medische informatie wordt verzocht) dan wel deze tekst te vermelden op een afzonderlijk formulier, en bij de inschrijving te laten ondertekenen. Conceptteksten zijn te vinden op het afgeschermde gedeelte van de website.

Fit!vak adviseert haar leden navolgende tekst in te voegen in het inschrijvingsformulier dan wel deze tekst te vermelden op een afzonderlijk formulier, en bij de inschrijving te laten ondertekenen.

Indien opgenomen in het inschrijvingsformulier:
“Zoals u wellicht hebt opgemerkt, vragen wij u om persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid, te verstrekken. Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u goed en passend (fitness)advies. Wij kunnen u immers alleen van een (fitness)advies en/of adequate begeleiding voorzien, indien wij van uw gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de hoogte zijn. Uw gegevens betreffende uw gezondheid worden door (naam Fitnesscentrum) dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. (Naam Fitnesscentrum) zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal (naam fitnesscentrum) uw persoonsgegevens niet verwerken. Dat betekent dat (naam fitnesscentrum) geen gegevens van u zal verzamelen indien u daar geen toestemming voor hebt gegeven door onder de tekst 'ik ga akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens als hiervoor bedoeld', onder aan dit formulier, uw handtekening te plaatsen.”

Indien op een afzonderlijk te verstrekken papier:
“Zoals u wellicht hebt opgemerkt, vragen wij u om persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid, te verstrekken. Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u goed en passend (fitness)advies. Wij kunnen u immers alleen van een (fitness)advies en/of adequate begeleiding voorzien, indien wij van uw gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de hoogte zijn. Uw gegevens betreffende uw gezondheid worden door (naam Fitnesscentrum) dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. (Naam Fitnesscentrum) zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal (naam fitnesscentrum) uw persoonsgegevens niet verwerken. Dat betekent dat (naam fitnesscentrum) geen gegevens van u zal verzamelen indien u daar geen toestemming voor hebt gegeven door het inschrijfformulier in te vullen én uw handtekening onder deze verklaring te plaatsen.

Ik ga akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens door het fitnesscentrum als hiervoor bedoeld.

Naam:


Handtekening:

Tot zover de tekst omtrent Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekt door Fit!vak (februari 2009).

Het Keurmerk Fitness toetst op de volgende punten
 • Is in de leveringsvoorwaarden aangegeven op welke wijze het centrum omgaat met persoonsgegevens?
 • Is op het inschrijfformulier aangegeven op welke wijze het centrum omgaat met persoonsgegevens?
 • Is op het intakeformulier/anamneseformulier aangegeven op welke wijze het centrum omgaat met persoonsgegevens?
 • Is het ledenadministratieprogramma op de computer voorzien van een wachtwoord en/of zijn personeelsleden geautoriseerd voor het inzien van persoonsgegevens?
 • Is er een gedragscode voor het personeel hoe om te gaan met persoonsgegevens van klanten?
Bron: www.mijnprivacy.nl