Wetgeving m.b.t. zwembaden

De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz en Bhvbz) stelt eisen aan de algemene hygiëne en veiligheid waaraan een badinrichting of zwemgelegenheid moet voldoen. Hiervoor is de houder van de badinrichting of zwemgelegenheid –hierna te noemen zwembad– verantwoordelijk. De handhaving van de wet wordt uitgevoerd door de afzonderlijke provincies. Indien er een zwembad aanwezig is in het fitnesscentrum dient het zwembad te voldoen aan de eisen die worden gesteld in deze wet.

Schriftelijk correspondentie provincie
Om aan te tonen dat het zwembad voldoet aan artikel 1.1 is het noodzakelijk alle relevante schriftelijke correspondentie die met de provincie is gevoerd in het keurmerkdossier op te nemen. Hierin kunnen ter ondersteuning ook stukken van derden (adviesbureaus of laboratoria) worden opgenomen. Het keurmerkdossier moet een algemeen document bevatten met een chronologische opsomming van alle correspondentie en relevante stukken inclusief datum en eventueel kenmerk. Het keurmerkdossier kan correspondentie bevatten op de volgende onderdelen:

Whvbz/Bhvbz handhaving provincie
 • Een brief van de provincie met daarin het resultaat van de laatste periodieke Whvbz controle. Hierin zijn de geconstateerde tekortkomingen aangegeven of er is een opmerking gemaakt dat er geen onvolkomenheden zijn geconstateerd.
 • Een reactiebrief van de houder van de badinrichting aan de provincie waarin wordt gereageerd op geconstateerde tekortkoming(en). Tevens bevat deze brief een plan van aanpak (vastgesteld door bevoegd gezag waaruit blijkt welke actie(s) er binnen welke termijn zijn ondernomen of nog worden ondernomen.
 • Eventuele vervolgbrieven van de provincie die betrekking hebben op het plan van aanpak.
Waterkwaliteitstoetsing bijlage 1 of 2 Bhvbz provincie
 • De laatste brief van de provincie met betrekking tot de laatste periodieke toetsing van de waterkwaliteit en eventuele vervolgbrieven (indien afgegeven). Indien blijkt dat gaandeweg het jaar de waterkwaliteit niet meer aan de normen voldoet moet uit correspondentie met de provincie blijken dat de oorzaak is opgespoord en dat adequate maatregelen zijn getroffen om verdere waterkwaliteitsproblemen te voorkomen.
Regeling Kennisgeving Badinrichtingen (RKB) Whvbz
 • Bij nieuwbouw of renovatie treedt de Regeling Kennisgeving Badinrichtingen in werking. Gedeputeerde Staten moeten in kennis worden gesteld van eventuele plannen. Er dient een kopie van het kennisgevingformulier (evt. aanbiedingsbrief) en schriftelijke reactie van de provincie aan het keurmerkdossier te worden toegevoegd.
Beschikkingen en aanvullende voorschriften Whvbz
Beschikkingen die door de provincie zijn afgegeven zoals ontheffingen of aanvullende voorschriften waarbij de beschikkingsperiode niet mag zijn verlopen.

*) Bevoegd gezag: de statutair verantwoordelijke partij. In privaatrechtelijke zwembaden is dit de Raad van beheer, (stichtings-) bestuur of Statutair Directeur. In publieke zwembaden is dit de gemeenteraad of het college van B&W (indien de gemeenteraad deze verantwoordelijkheid heeft gedelegeerd).Mandaat dient schriftelijk te kunnen worden aangetoond.

Andere bescheiden gerelateerd aan de Whvbz en Bhvbz
 • Andere door derden opgestelde relevante brieven, documenten, certificaten / vignetten of rapportages die kwaliteitsverbetering op het gebied van de Whvbz aantonen en waarover schriftelijk met de provincie is gecommuniceerd.
  De Wet milieubeheer alsmede het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, stellen normen en regels ten aanzien van o.a. geluid, geur, stof en veiligheid.
Melding bij gemeentebestuur
(zie elders wettelijke bepalingen)

Milieuvergunning
(zie elders wettelijke bepalingen)

Brandveiligheid
(zie elders wettelijke bepalingen)

Gebruiksvergunning
(zie elders wettelijke bepalingen)

Jaarlijkse controle brandveiligheid

Jaarlijks dient een zwembad te worden gecontroleerd op de brandveiligheid. Deze controle kan worden uitgevoerd door uw brandweer of door een door de brandweer geadviseerd bedrijf.
Het Keurmerk Fitness zal u vragen naar:
 • een bewijs waaruit blijkt dat de afgelopen 12 maanden controle op brandveiligheid is uitgevoerd en indien van toepassing een plan van aanpak betreffende noodzakelijke aanvullende maatregelen

Legionella
(zie ook elders wettelijke bepalingen)

Risico-inventarisatie en plan van aanpak
(zie elders wettelijke bepalingen)

Volledig en actueel calamiteitenplan
(zie elders wettelijke bepalingen)

Ongevallenregistratie
(zie elders wettelijke bepalingen)

Actueel en compleet toezichtplan
Voor het keurmerk dient uw zwembad te beschikken over een volledig en actueel toezichtplan.
Volledig toezichtplan
In het plan dienen in ieder geval maatregelen te zijn vastgelegd voor toezicht in alle voorkomende situaties zoals bijvoorbeeld:
 • Groepslessen op muziek (aquarobics, aquaspinning, …)
 • recreatief zwemmen
 • ABC zwemmen
 • Specifieke doelgroepactiviteiten (mensen met reuma, hartfalen, …)
 • Events
De aard en omvang van het toezichtsplan is afhankelijk van aantal bezoekers of deelnemers, al of geen toezicht recreatief zwemmen, camerabewaking, aantal baden, gebruik door externen, diepte bad, …
Belangrijk:
Het regelen van kwantitatief voldoende toezicht
 • het reageren op fluctuaties van het aantal bezoekers
 • het reageren op fluctuaties van het karakter/de aard van de bezoekers.
Het regelen van kwalitatief voldoende toezicht
 • het reageren op fluctuaties van het aantal bezoekers
 • het reageren op fluctuaties van het karakter / aard van de bezoekers.
Richtlijnen inzake het houden van toezicht bij de bassins
Hierin dient in ieder geval geregeld te zijn:
 • de plaatsen van waaruit c.q. waarvan toezicht wordt gehouden; hierbij dienen de risicoplekken beschreven te worden in het zwembad zoals bij glijbanen, springplanken, e.d.
 • tijdsduur onafgebroken toezicht c.q. rouleringsschema (maximaal 1 uur)
 • gedragsregels voor de toezichthouders
 • procedure in geval van verwondingen van bezoekers
 • attent blijven op gladheid perrons, voorwerpen in het water, roken door bezoekers, gebruik springplanken, hygiëne zwemzaal;

Het zwembad beschikt over een Toezichtplan
• toezicht op het naleven van de toegangsregels in het zwembad.

Richtlijnen inzake het houden van toezicht in de garderobe
Hierin dient in ieder geval te zijn geregeld:
het begeleiden en corrigeren van bezoekers
de garderobe hygiëne
controle toiletten en waar nodig (laten) schoonmaken
lockers / kastjes controleren en waar nodig (laten) schoonmaken / repareren.

Procedure bij het openen en sluiten van het zwembad
controle reddingsmiddelen en communicatie apparatuur
controle bassins en waterkwaliteit
controle publieksruimten
controle beveiligingspunten

De rol van de receptie tijdens recreatieve uren
melding grote groepen, uitvoeren toelatingsbeleid.

Schoolzwemmen
geregeld aan de hand van een Protocol Schoolzwemmen waarin toezicht is geregeld conform de
richtlijnen van het ministerie van VWS
onderdeel hiervan is een door het bevoegd gezag van het zwembad en de scholen getekende
overeenkomst waarin de verantwoordelijkheden van beiden tijdens het schoolzwemmen geregeld is.

Particuliere zwemlessen, doelgroepen
er dient een protocol aanwezig te zijn waarin het toezicht is geregeld voor, tijdens en na de lestijden.

Overige contractpartners In de contracten dient in ieder geval te zijn vastgelegd:
dat de personen die namens de contractpartner belast zijn met toezicht in het bezit zijn van de daarvoor geldige diploma’s (Eerste Hulp, reanimatie, reddend zwemmen)
de verplichting de namen van deze personen door te geven aan het bevoegd gezag van het zwembad
de verplichting om bij mutaties deze direct door te geven aan het bevoegd gezag van het zwembad
kennisname en toepassing van het calamiteitenplan van het zwembad.

Actueel toezichtplan
Het toezichtplan dient te zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag. Alle personeelsleden dienen het plan in hun bezit te hebben en voor 'gelezen' te hebben getekend. Minimaal twee maal per jaar wordt het plan geëvalueerd met het personeel. Indien de evaluatie hiertoe aanleiding geeft, wordt het plan bijgesteld.
Het keuringsbureau zal u vragen naar het toezichtplan.


Zwembad zonder (permanent) toezicht
In sommige zwembaden hoeft volgens het Bhvbz niet (permanent) toezicht te worden uitgeoefend (zie artikel 25, lid 2 van Bhvbz9). Voor het keurmerk dient in voorkomende gevallen een duidelijk zichtbare vermelding “geen toezicht aanwezig” te worden verzorgd.
Het Keurmerk Fitness zal de aanwezigheid hiervan ter plaatse controleren.

Voor het keurmerk dienen personeelsleden die belast zijn met toezicht over de vereiste diploma’s en vaardigheden te beschikken:
• In alle gevallen, met uitzondering van de in 2.1.2. genoemde situatie, dient tijdens openingsuren minimaal 1 persoon aanwezig te zijn in of in de directe nabijheid van de zwemzaal die beschikt over geldige diploma eerste hulp bij ongelukken met reanimatie. Reddend zwemmen geldt voor minimaal 1 persoon mits een bassins aanwezig is dieper dan 1m4010.
• Alle personeelsleden belast met toezicht beschikken minimaal over zwemvaardigheden met betrekking tot eerstehulpverlening en ondergaan een jaarlijkse zwemtest. Deze zwemtest dient aan de aard van het zwembad te zijn aangepast en kan extern of door het management worden uitgevoerd.
• Zwembadmedewerkers, zoals oproep- en vakantiekrachten krijgen “in company” een training of instructie, gericht op vaardigheden ter zake het zwemmend redden, Eerste hulpverlening en het houden van toezicht. Tevens ontvangen zij daarvoor een schriftelijke hand-out (zie ook inwerkprotocol nieuwe medewerkers)11.
• Nieuwe personeelsleden worden geïnstrueerd over hun werkzaamheden; een checklist dient hierbij ter controle of de inwerkprocedure volledig is doorlopen. Zij dienen eveneens een zwemvaardigheidstest af te leggen.

Het zwembad heeft een WA-verzekering afgesloten
Voor het keurmerk dient u aan te kunnen tonen dat voor uw zwembad een WA- (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekering is afgesloten. U toont dit aan door de polis te overhandigen. Het polisnummer wordt genoteerd.
Indien geen verzekering is afgesloten, dient aangetoond te worden op welke wijze de afhandeling van eventuele schadeclaims van bezoekers en personeel wordt gewaarborgd.
Dit kan bijvoorbeeld door een schrijven van het bevoegd gezag, waarin deze de aansprakelijkheid afdoende op zich neemt.

Het zwembad beschikt over een schoonmaakplan
(zie elders middelen)

Bronnen:
www.vrom.nl
www.knzb.nl
www.zwembadkeur.nl
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002660/geldigheidsdatum_17-08-2010
http://www.sportengemeenten.nl/kennisplein_v2/dossier.asp?id=zwembaden%20-%20Zwembaden%20in%20Nederland