Procedure NL Actiefleden

Nieuwe NL Actief leden

 • Sportcentra die zich willen aansluiten bij de brancheorganisatie NL Actief dienen minimaal een Keurmerk Fitness Basis te ondergaan.
 • De NAW-gegevens van het Sportcentrum worden doorgestuurd naar de stichting LERF met het verzoek het centrum te onderwerpen aan een (minimaal) Keurmerk Fitness Basis.
 • Het centrum ontvangt van de stichting LERF informatie voor aanvullende gegevens en of het centrum met een Keurmerk Fitness Basis of Totaal geverifieerd wil worden.
 • Na ontvangst van aanvullende informatie wordt opdracht gegeven aan het uitvoerend keuringsbureau om een kwaliteitskeuring uit te voeren.
 • Het uitvoerend keuringsbureau neemt contact op voor het maken van een afspraak die schriftelijk wordt bevestigd.
 • De kwaliteitsverificatie zal door minimaal 1 kwaliteitsverificateur worden uitgevoerd en duurt (afhankelijk van welk Keurmerk en van de omvang van het centrum) tussen de vier en acht uur.
 • De zorg voor de kwaliteit van de sportcentra moet worden getoetst met behulp van daarvoor geschikte technieken zoals:
  • Interviews met klanten, medewerkers en ondernemer
  • Onderzoek van documenten en procesbeschrijvingen
  • Waarneming van activiteiten en omstandigheden
  • Combinatie van bovenstaande

   De methode van verificatie staat, zo mogelijk, in de toelichting van de vragen vermeld.
 • Een medewerker van het sportcentrum begeleidt de kwaliteitsverificateur tijdens de uitvoering van de kwaliteitsverificatie.
 • Alle waarnemingen tijdens de kwaliteitsverificatie moeten worden genoteerd. De verificateur moet zich ervan vergewissen dat de waarneming ook door de begeleider van het sportcentrum waar de verificatie plaatsvindt, wordt erkend.
 • Toelichting.
 • Over een waarneming mag nimmer een verschil van mening bestaan. Of een waarneming strijdig is met de eis uit de norm, is niet ter beoordeling van de begeleider.
 • Informatie verkregen uit interviews moeten worden geverifieerd door andere, onafhankelijke bronnen, bijvoorbeeld door persoonlijke waarneming, documenten en/of metingen.
 • Tekortkomingen en relevante observaties worden vastgelegd op feitenrapporten, met naam en handtekening van de begeleidende medewerkers van de geconstateerde bevindingen.
 • Aan het einde van verificatie worden, tijdens een mondeling rapportage met de directie van het sportcentrum de bevindingen besproken. De directie krijgt een kopie van het feitenrapport waarop een tekortkoming staat vermeld. De kwaliteitsverificateur spreekt geen oordeel uit over de kwaliteitsverificatie. De kwaliteitsverificateur dient de tekortkoming eenduidig te formuleren en aan te geven met welke vraag uit het Keurmerk Fitness deze in strijd is.
 • Het onderscheid tussen een observatie en gevolgtrekking dient duidelijk te zijn. Een gevolgtrekking is toegestaan, mits de observatie en de reden waarop de verificateur tot gevolgtrekking komt eveneens is vastgesteld.

  Toelichting
  Een uitspraak: “deze toiletten zijn vuil” is geen waarneming maar een gevolgtrekking. Het (subjectieve) begrip “vuil” is immers voor discussie vatbaar. Een dergelijke gevolgtrekking zal gebaseerd zijn op een aantal waarnemingen, zoals inzage in het schoonmaakplan, zichtbaar vuil, geur, e.d. en indrukken en opmerkingen van derden. Een volledige objectieve waarneming is zo goed als onmogelijk.
   
 • De kwaliteitsverificateur rapporteert de bevindingen van een kwaliteitsverificatie aan de stichting LERF door de originelen van de feitenrapporten te verstrekken. De beoordeling van het resultaat van de kwaliteitsverificatie is voorbehouden aan de stichting LERF. Het is aan de brancheorganisaties om naar aanleiding van positieve of negatieve resultaten een centrum toe te laten, te weigeren of te begeleiden naar een kwaliteitscentrum.
 • De stichting LERF dient de resultaten van de beoordeling via haar secretariaat schriftelijk te rapporteren aan de directie van het sportcentrum en indien van toepassing aan de betreffende brancheorganisatie. De rapportage moet een samenvatting van de bevindingen bevatten. Tevens moet de rapportage alle noodzakelijke informatie bevatten voor het begrijpen en interpreteren van het verificatieresultaat.
 • Indien een sportcentrum met positief resultaat de kwaliteitsverificatie heeft doorlopen worden de gegevens (NAW en het keurmerk waarmee het centrum is gecertificeerd) op de website van LERF en indien van toepassing op de website van de brancheorganisatie vermeld.
 • Het gecertificeerd centrum wordt opgenomen in de vijfjarige cyclus van het Keurmerk Fitness.

Zie ook Keuringsreglement (link naar keuringsreglement)

NL Actiefleden

 • Gecertificeerde leden van NL Actief worden opgenomen in de vijfjarige cyclus van het Keurmerk Fitness. Daarbij vindt eens in de vijf jaar een uitgebreide kwaliteitsverificatie op locatie plaats en één of twee keer een onaangekondigde kwaliteitsverificatie (Quickscan).
 • Aan het begin van elk jaar worden die centra die conform de cyclus aan de beurt zijn voor een kwaliteitsverificatie hiervan door het Keurmerk Fitness op de hoogte gesteld.
 • Lopende dat jaar neemt het uitvoerend keuringsbureau contact op omtrent planning, datum en tijdstip.
 • De kosten van her-verificatie en onaangekondigde verificaties zijn verdisconteerd in het lidmaatschap van NL Actief.


Zie ook Keuringsreglement (link naar keuringsreglement)